Kårstø

FAKTA OM KÅRSTØ

Kårstø oversiktsbilde

Fakta om Kårstø (.pdf) (hentet fra informasjonsavdeling Kårstø)

Kårstø prosesseringsanlegg i Nord-Rogaland spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat (lettolje) fra viktige områder på norsk kontinentalsokkel.

Den første gassen kom til anlegget 25. juli 1985. 15. oktober samme år ble den første tørrgassen ble sendt fra Kårstø til Emden i Tyskland. Rørledningen Statpipe fører gassen fra feltene i Nordsjøen og inn til Kårstø.

Åsgard Transport

Kårstø-anlegget mottar gass fra Åsgard og andre felt i Norskehavet gjennom rørledningen Åsgard Transport. Åsgard-anlegget, som startet 1. oktober 2000, prosesserer gassen for salg.

1. oktober 2003 var utbyggingsprosjektet NET1 (Nytt Ekstraksjonstog) fullført. Etter denne utbyggingen ble Kårstø i stand til å ta i mot og prosessere rikgass fra Mikkel-feltet på Haltenbanken gjennom Åsgard Transport.

1. oktober 2005 var utbyggingsprosjektet KEP2005 (Kårstø Expansion project) fullført. Utvidelsen er gjort for å motta rikgass fra Kristin-feltet, som er knyttet til Åsgard Transport. Utvidelsen innebærer en økning av kapasiteten med 20 prosent til 88 millioner kubikkmeter gass daglig.

Et anlegg for fjerning av karbondioksid fra salgsgassen er også bygget som en del av KEP2005.

Sleipner-området

Kårstø mottar kondensat fra Sleipner-området. Kondensatet blir stabilisert og fraksjonert i et eget anlegg, som ble satt i drift 1. oktober 1993.Rundt fire millioner tonn stabilisert kondensat blir årlig fraktet ut fra Kårstø med skip.

Våtgass

Ved Kårstø prosesseringsanlegg skilles våtgass (NGL – Natural Gas Liquids) ut fra rikgassen, og splittes til produktene propan, normal butan, isobutan, nafta og etan. Propan lagres i to store fjellhaller (kaverner) med en samlet kapasitet på 90.000 tonn. Normal butan, isobutan, nafta og etan blir lagret i tanker.

Kårstø-anleggene er verdens tredje utskipingshavn for LPG (Liquefied Petroleum Gas – propan, iso- og normal-butan). LPG blir eksportert til kunder over hele verden.

I 2002 gikk det fra Kårstø ut 575 skipslaster med LPG, etan, nafta og stabilisert kondensat.

Anlegg for utvinning av etan

Etter utvidelsen av Kårstø-anlegget (KEP2005) øker også kapasiteten for etanproduksjon med over 50 prosent til rundt 950.000 tonn årlig. Etanproduksjonen er solgt på langsiktige avtaler og blir fraktet fra Kårstø med skip.

Eksport

Tørrgass eksporteres fra Kårstø gjennom rørledningen Europipe II til Dornum i Nord-Tyskland og gjennom Statpipe og Norpipe til Emden.

K-lab

Et måle- og teknologilaboratorium, K-lab, ble åpnet på Kårstø i 1988.