Vedtak fra årsmøtet om prestasjonslønn

På årsmøtet i Equinoransattes Forening 2005 ble det gjort følgende vedtak om prestasjonslønn: SaF ser med bekymring på den økte utbredelsen av prestasjonslønn blant ledere. I.h.t. Arbeidsmiljøloven skal slik avlønning ikke benyttes i vår industri. SaF krever innsyn i hvor utbredt dette avlønningssystemet er og hvilke konsekvenser det kan få i praksis.

Vedtak om omstillingsprosjekter

Årsmøtet i Equinoransattes Forening 2005 gjorde følgende vedtak om omstillingsprosjekter: SaFs årsmøte er bekymret over mange av de omstillingsprosjekter og OU-prosesser som pågår rundt om i de forskjellige resultatenhetene i Equinor. AR12 satte krav til konsekvensutredninger som synliggjør effektivitet og økonomi i disse prosessene.Vi forusetter arbeidstakermedvirkning gjennom hele prosessen. Dette i henhold til Lover og [...]

Sikkerhet i Equinor

Equinor har mye å takke de for som var på Snorre under utblåsningen. Uten deres heroiske innsats er det små muligheter for at vi hadde hatt en plattform som heter Snorre A i dag. Det har vært gjort en fantastisk jobb både på land og offshore for å få Snorre A i gang igjen. Alle [...]

Styret i Equinoransattes Forening

Etter valgene på årsmøtet har styret i foreningen denne sammensetningen fra 1. mai 2005: Leder Tor Stian Holte Gjenvalgt Nestleder Sten Atle Jølle Ikke på valg i år Nestleder Odd Moen Gjenvalgt HMS-sekretær Odd-Inge Rørheim Ny Kasserer Lars Salhus Gjenvalgt Styremedlemmer Hilde-Marit Rysst Gjenvalgt   Tore Kruge Eiken Ikke på valg i år   Bjørn [...]

Uttalelse om privatisering av Equinor

Equinoransattes Forening er i mot en ytterligere privatisering av Equinor fordi- Det betyr at en stadig større del av overskuddet fra Equinors virksomhet vil gå til utenlandske aksjonærer- Det vil svekke kravet til at selskapet skal utvise samfunnsansvar i sin virksomhet nasjonalt og internasjonalt- Det svekker fortrinnet Equinor har som nasjonalt oljeselskap i virksomheten i [...]

Uttalelse om endringer i Arbeidsmiljøloven

Årsmøtet i Equinoransattes Forening, SaF, er sterkt kritisk til de foreslåtte svekkelsene i dagens Arbeidsmiljølov. De foreslåtte svekkelsene i stillingsvern, arbeidstid og grunnleggende faglige rettigheter er ikke forenelig med tradisjonene i norsk arbeidsliv.Den økende brutaliseringen i arbeidslivet vil forsterkes ytterligere, ved at styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker forrykkes i feil retning.SaF oppfordrer alle til å [...]

Uttalelse om innstillingen til pensjonsreformen

Pensjonskommisjonen og regjeringen har kommet med forslag om store kutt i framtidig pensjon. Equinoransattes Forening er uenig i at det er behov for å vedta kutt i folketrygden, dette fordi ingen kan vite hva som er situasjonen i år 2050.Equinoransattes Forening vil ha et rettferdig pensjonssystem og ber om at Stortinget skal utsette behandlingen av [...]

Uttalelse om menneskerettigheter

SaF årsmøte krever at norsk oljeindustri som opererer internasjonalt forholder seg til grunnleggende menneskerettigheter. SaF henstiller samtidig OFS om å ta et initiativ overfor politikere og myndigheter om at alle operatørselskap på norsk sokkel må fremlegge et "menneskerettighetsregnskap" for sin internasjonale virksomhet ved etablering/godkjenning i Norge og siden hvert tredje år. Samtidig må det gis [...]

Helse og trivsel på sokkelen

SaFs årsmøte er bekymret over kvalitetssenkningen av forpleiningstjenesten på sokkelen. En kvalitetssenkning vil innvirke på oljearbeidernes helse og trivsel. SaF oppfordrer OFS om å sette større fokus på denne negative utviklingen. I denne sammenheng bør det avholdes en konferansen hvor problemstillingen diskuteres og at det legges en samlet strategi for hvordan denne negative utviklingen kan [...]

Innleie i Equinor

Da UPN og fagforeningene ble enige om den nye drift og vedlikeholdsfilosofien i forbindelse med omstillingsprosessene i UPN var det en klar forutsetning fra fagforenigene at arbeidet innenfor drift og vedlikehold skulle utføres med eget personell. Vi får stadig tilbakemelding fra tillitsvalgte og medlemmer om at det foregår, eller planlegges med eksternt innleid arbeids kraftå [...]