Sikkerhet i Equinor

Equinor har mye å takke de for som var på Snorre under utblåsningen. Uten deres heroiske innsats er det små muligheter for at vi hadde hatt en plattform som heter Snorre A i dag. Det har vært gjort en fantastisk jobb både på land og offshore for å få Snorre A i gang igjen. Alle [...]

Styret i Equinoransattes Forening

Etter valgene på årsmøtet har styret i foreningen denne sammensetningen fra 1. mai 2005: Leder Tor Stian Holte Gjenvalgt Nestleder Sten Atle Jølle Ikke på valg i år Nestleder Odd Moen Gjenvalgt HMS-sekretær Odd-Inge Rørheim Ny Kasserer Lars Salhus Gjenvalgt Styremedlemmer Hilde-Marit Rysst Gjenvalgt   Tore Kruge Eiken Ikke på valg i år   Bjørn [...]

Uttalelse om privatisering av Equinor

Equinoransattes Forening er i mot en ytterligere privatisering av Equinor fordi- Det betyr at en stadig større del av overskuddet fra Equinors virksomhet vil gå til utenlandske aksjonærer- Det vil svekke kravet til at selskapet skal utvise samfunnsansvar i sin virksomhet nasjonalt og internasjonalt- Det svekker fortrinnet Equinor har som nasjonalt oljeselskap i virksomheten i [...]

Uttalelse om endringer i Arbeidsmiljøloven

Årsmøtet i Equinoransattes Forening, SaF, er sterkt kritisk til de foreslåtte svekkelsene i dagens Arbeidsmiljølov. De foreslåtte svekkelsene i stillingsvern, arbeidstid og grunnleggende faglige rettigheter er ikke forenelig med tradisjonene i norsk arbeidsliv.Den økende brutaliseringen i arbeidslivet vil forsterkes ytterligere, ved at styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker forrykkes i feil retning.SaF oppfordrer alle til å [...]

Uttalelse om innstillingen til pensjonsreformen

Pensjonskommisjonen og regjeringen har kommet med forslag om store kutt i framtidig pensjon. Equinoransattes Forening er uenig i at det er behov for å vedta kutt i folketrygden, dette fordi ingen kan vite hva som er situasjonen i år 2050.Equinoransattes Forening vil ha et rettferdig pensjonssystem og ber om at Stortinget skal utsette behandlingen av [...]

Uttalelse om menneskerettigheter

SaF årsmøte krever at norsk oljeindustri som opererer internasjonalt forholder seg til grunnleggende menneskerettigheter. SaF henstiller samtidig OFS om å ta et initiativ overfor politikere og myndigheter om at alle operatørselskap på norsk sokkel må fremlegge et "menneskerettighetsregnskap" for sin internasjonale virksomhet ved etablering/godkjenning i Norge og siden hvert tredje år. Samtidig må det gis [...]

Helse og trivsel på sokkelen

SaFs årsmøte er bekymret over kvalitetssenkningen av forpleiningstjenesten på sokkelen. En kvalitetssenkning vil innvirke på oljearbeidernes helse og trivsel. SaF oppfordrer OFS om å sette større fokus på denne negative utviklingen. I denne sammenheng bør det avholdes en konferansen hvor problemstillingen diskuteres og at det legges en samlet strategi for hvordan denne negative utviklingen kan [...]

Innleie i Equinor

Da UPN og fagforeningene ble enige om den nye drift og vedlikeholdsfilosofien i forbindelse med omstillingsprosessene i UPN var det en klar forutsetning fra fagforenigene at arbeidet innenfor drift og vedlikehold skulle utføres med eget personell. Vi får stadig tilbakemelding fra tillitsvalgte og medlemmer om at det foregår, eller planlegges med eksternt innleid arbeids kraftå [...]

Valg av HMS-sekretær

HMS-sekretær i Equinoransattes Forening, Per Ove Økland, har søkt permisjon fra vervet fra 1. mai 2005 og ut valgperioden på grunn av overgang til ny stilling. Det må derfor foretas et suppleringsvalg på årsmøtet. Vi ber derfor om forslag på kandidater til vervet som HMS-sekretær i perioden 1. mai 2005 til 30. april 2006. Kandidaten [...]

Skattlegging av fri kost for ansatte på kontinentalsokkelen

I likhet med en rekke andre fagforeninger protesterte OFS på forslaget om skattlegging av fri kost for ansatte på kontinentalsokkelen. Synspunktene og innvendingene fra OFS ble sendt til Finansdepartementet gjennom YS. Statsekretæren i Finansdepartementet sendte et svar til YS der det gikk fram at departementet sto fast på sitt forslag og opplyste at det på [...]