Likestilling og likeverd på jobb – men ikke for alle?

Likestilling og likeverd på jobb – men ikke for alle?

Monica Martinsen Foto: Rebecca Bjerga

Navnet Equinor bygger på ordet likestilling (equality) og likeverd. Likevel får ikke alle ansatte tilstrekkelig dekket behovet for tilrettelagt arbeid i selskapet, noe som kan bryte med bedriftens visjoner og handlingsplaner.

Tillitsvalgte mener at den øverste ledelsen forkynner et budskap som personalet på de lavere nivå selv er med på å motarbeide i enkelte tilfeller. SAFE i Equinor, avdeling sokkel, er SAFEs største klubb i Norges største selskap. Tillitsvalgte i SAFE bistår medlemmene i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også i enkeltsaker som gjelder blant annet tilrettelagt arbeid. 

– Vi som tillitsvalgte har en forventning til at bedriften skal tilrettelegge for enkelte individer med ulike behov. Som bindeleddet mellom ledelsen og de ansatte, ser vi at dette ikke alltid implementeres, sier Monica Martinsen, HMS-ansvarlig i SAFE sokkel. 

Helseutfordringer som trenger tilrettelegging

Tilrettelegging kan være ulike tiltak som gjør at arbeidstaker med ulike behov klarer å utføre arbeidet på lik linje med andre. For enkelte kan det være behov for innstillinger eller endringer i det fysiske arbeidsmiljøet. For andre kan det være redusert arbeidstid, mer fleksibilitet eller økt bruk av hjemmekontor. Dette står i likestillings- og diskrimineringsloven § 6 og § 22. 

– Tilretteleggingskrav skal imøtekommes, arbeidstakere må faktisk bli hørt og forstått, på en korrekt måte. Dette kan forebygge eventuelt fremtidig fravær. Det er viktig med god dialog mellom bedriften og arbeidstaker, men når dette ikke fører frem, må vi som et bindeledd stille krav til gode løsninger, sier Martinsen.  

Helsefremmende arbeid 

I avtalen om likestilling, likeverd og mangfold i Equinor, står det blant annet: 

«Equinor skal legge til rette for at hver ansatt blir anerkjent og verdsatt for sine ressurser uavhengig av kjønn, alder, nasjonal eller etnisk opprinnelse, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, politisk syn, eller andre forhold som er uten betydning for utførelsen av arbeidet. Equinor oppmuntrer og fremmer mangfold og like muligheter.» 

– Basert på denne avtalen og visjonen i Equinor, skal alle kunne ha et helsefremmende arbeid, og et arbeidsforhold som fungerer slik at medlemmene kan være den beste versjonen av seg selv i arbeidet og leveranse til bedriften, mener Martinsen.  

For de fleste arbeidstakere innen energisektoren som har en jobb offshore, ville hjemmekontor være vanskelig å få gjennomslag for. Bedriften gir få muligheter for denne type tilrettelegging, for eksempel ved en langtidssykemelding. 


SAFE i Equinor mener selskapet bør gjøre mer for sine ansatte som trenger tilrettelegging. 

– Til syvende og sist, er den nærmeste lederen og lokasjon som kan avgjøre et eventuelt krav om tilrettelagt arbeid. Det bør absolutt være en mulighet for mer tilrettelegging også i forhold til langtidssykemeldte, selv om man ikke bor ved kontorlokasjonene. I dag er det vanlig med hjemmekontor, vi har gode verktøy for å være «nær» bedriften i form av de kanalene som brukes av selskapet. Dette er også noe som vi tillitsvalgte jobber mye med opp mot ledelsen, sier Martinsen.