Terje Enes går av med pensjon, Porfirio Esquivel tar over klubbledervervet 

Terje Enes går av med pensjon, Porfirio Esquivel tar over klubbledervervet 

Terje Enes ledet årsmøtet Foto: Rebecca Bjerga

SAFE i Equinor avdeling sokkel gjennomførte årsmøtet i Bergen 15. – 16. mars 2023. Dette var siste årsmøte som klubbleder for Terje Enes, som om noen måneder trer over i pensjonistenes rekker. Porfirio Esquivel ble enstemmig valgt som ny klubbleder ved akklamasjon, han overtar klubbledervervet fra 1. mai 2023.

Anette Paula Nygård er blitt valgt som ny nestleder, og Morten Olsen ble kåret til årets tillitsvalgt.

– Det var et veldig bra oppmøte og engasjerte tillitsvalgte, som også i år bidro til et innholdsrikt og vellykket årsmøte. Det var god stemning og gode diskusjoner som kjennetegner SAFE sokkel og vårt arbeid, sier Enes. 

Video fra årsmøte

Foredragsholdere

Eksterne gjester fra bedriften debatterte om oljeprisen, sett opp mot verdensbildet og forventningene for Norges største operatør på sokkelen. Eirik Wærness hadde et foredrag om energiperspektiver med tittel «We are in a world of extremes». Han måtte delta på årsmøtet via Teams, på grunn av kansellert fly.

Eirik Wærness deltok via Teams Foto: Rebecca Bjerga
Eirik Wærness deltok via Teams Foto: Rebecca Bjerga

– Det investeres for lite i bærekraftig energi, det bør investeres tre ganger så mye som verden gjør nå, for å nå målene innen 2050, sier han. 

Energiomstillingen går tregere på grunn av krigen i Ukraina, men for å nå målet om en temperaturøkning ikke høyere enn 1,5 grader celsius, trenger vi å redusere forbruket av fossil energi med 25 prosent innen 2050, forklarer han. En revolusjon i omstillingen på verdensbasis må til, han poengterer at Norge er på den rette veien og er verdensledende i det grønne skiftet. 

Kjetil Hove, konserndirektør utforskning og produksjon Norge (UPN) roser klubben og medlemmene med en fantastisk innsats fra hele organisasjonen til å øke verdiskapningen når Europa sto i energikrise på grunn av krigen.

Kjetil Hove og Terje Enes Foto: Rebecca Bjerga
Kjetil Hove og Terje Enes Foto: Rebecca Bjerga

– Vi blir sett som en pålitelig energieksportør til Europa, vi skal klare å levere på en langsiktig basis for selskapet. Vi har fantastisk posisjon på norsk sokkel med en imponerende portefølje, dette sikrer inntektene til Equinor i lang tid. Vi skal produsere sikkert, med høy verdi og med lavest mulig utslipp, sier han.

Hove presenterte hvordan selskapet jobber aktivt med å transformere norsk sokkel for å kunne levere bærekraftig verdi i flere tiår, altså fra en olje og gass provins til en bred energi provins. Men hva må skje for å kunne nå netto null målet med høy produksjon i 2050? 

– Konsolidering, energieffektivisering og elektrifisering med mål om å redusere Co2 utslipp med 6,5 tonn innen 2030, sier han. 

SAFEs forbundsleder Hilde-Marit Rysst fikk også presentere litt av arbeidet i SAFE sentralt opp mot det kommende lønnsoppgjøret og kongressen 2023.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Valget 2023

Foto: Rebecca Bjerga
Foto: Rebecca Bjerga

Nyvalgte representanter til styret i klubben:

 • Leder: Porfirio Esquivel
 • Nestleder: Anette Paula Nygård
 • Kasserer: Roger F. Maurstad

Valgt for to år:

 • Bente Simonsen                             
 • Kjell Ivar Nesvåg                                                                        
 • Ronny Thors                                     
 • Brage Syrstad                                  
 • Kristine Berge                                                                         
 • Sivert Sekkenes Westad              
 • Benedicte Kjosaas                           
 • John Sigfred Hugøy                        

Valgt for ett år:

 • Frank Erik Øksnes                          
 • Kenneth Veland                              
 • Ronny Svendsen                             
 • Bjørn Lyngstad   

Valgt for ett år – vara

 • Inge Atle Solberg                            
 • Pål Gunnar Mjåland                       
 • Anne Grønnevik                             
 • Stig Skar                                             
 • Frank Thomas Ellingsund             
 • Tone Harsvik                                     
 • Anders Vaka                                                                            
 • Åge Ålhus                                          

De nyvalgte trer inn i sin rolle 01.05.2023

Årsmøtemiddag

Terje Enes og Porfirio Esquivel Foto: Rebecca Bjerga
Terje Enes og Porfirio Esquivel Foto: Rebecca Bjerga

Årsmøtemiddag ble avholdt på Clarion Hotel Bergen og blant inviterte gjester var SAFE sentralt, klubbledere for landanlegg, samt representanter fra arbeidsutvalgene til IE og Lederne.

Årsmøtet og gjester hilste og takket Terje Enes for hans langvarige engasjement og arbeid for SAFE og SAFE sokkel klubben, både som lokal tillitsvalgt, klubbleder, klubbstyremedlem, forbundsstyremedlem og mange andre engasjement over alle disse årene.

Terje Enes setter store spor etter seg i organisasjonen!

Dag to

Foto: Rebecca Bjerga
Foto: Rebecca Bjerga

Dagen begynte med paneldebatt om nytt lovverk om innleie fra bemanningsforetak, med Ulf Erling Tveito og advokat Alexander Terjesen som gjester, i tillegg til Porfirio Esquivel og Bjørn Asle Teige. Hva vil denne lovendringen bety i praksis? Det ble gode diskusjoner, med godt engasjement fra deltakerne i salen. 

Andre viktige tema som ble gjennomgått på siste dag var:

 • DB 16-19: Konsekvenser og evaluering
 • Hvordan skal vi bli enda bedre SAFE tillitsvalgte for våre medlemmer?
 • HMS: Farlig eksponering, konsekvenser og tiltak for offshoreansatte

Resolusjoner vedtatt på årsmøtet 2023

 

Årsmøte SAFE sokkel 2023 Foto: Rebecca Bjerga
Årsmøte SAFE sokkel 2023 Foto: Rebecca Bjerga
 1. SAFE i Equinor avd Sokkel krever en evaluering av effektene av prosjektet DB 16 – 19

Mange av våre medlemmer opplever negative konsekvenser av dette nedbemanningsprosjektet, ikke minst mtp HMS. Man finner også DB 16- 19 som bakenforliggende årsak i en rekke pålegg fra tilsynsmyndighetene, og en observasjon som går igjen, er manglende arbeidstakermedvirkning, og manglende evaluering av konsekvenser.

2. Equinor som pålitelig og forutsigbar kunde

Årsmøte 2023 pålegger AU å jobbe aktivt opp mot FPL Led med hensikt å få Equinor til å gå i dialog med relevante miljøer, organisasjoner og samvirker, for å forplikte seg til innkjøp av norskproduserte råvarer når det er tilgang i markedet.

Dette for å sikre leverandørindustrien forutsigbarhet og trygghet til å utvikle og bygge opp produksjonen i Norge. Dette vil bidra positivt når det gjelder å oppfylle krav for utvinningstillatelser i Petroleumsloven.

Pandemi og uro i Europa har med all tydelighet avslørt sårbarhet og avhengighet av import for å drive våre installasjoner og anlegg.

Equinor trenger de Norske produsentene, og de Norske produsentene trenger Equinor!

Utklipp fra Petroleumsloven §1-2: «Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet».

3. Vernebekledning må passe til de som skal beskyttes!

Både kvinner og menn skal ha nødvendig beskyttelse i sitt arbeid. Dette har produsenter av vernebekledning tatt innover seg, og de kan levere dette. Sammenlignbare selskaper har allerede dette tilbudet til sine ansatte.

SAFE i Equinor- avdeling Sokkel krever at Equinor som selskap skal ta dette på alvor. Vi krever at alle ansatte tilbys en vernebekledning som passer og beskytter dem.

4. Service og kvalitet på Equinor forpleining sine tjenester

SAFE i Equinor sokkel skal jobbe aktivt opp mot FPL ledelse for å sikre at standard og kvalitet på FPL sine tjenester blir opprettholdt, og i samsvar med tradisjon og brukernes forventninger.

Overføring av oppgaver fra FPL til bruker må reverseres! FPL sine tjenester er et av fundamentene for trivsel og arbeidsmiljø på våre installasjoner, og må derfor videreutvikles i positiv retning!

5. Gjenopptagelse av MS-saken Statfjord

SAFE Sokkel krever at saken med de som ble skadet av turbinoljer på Statfjord («MS-saken Statfjord» *) får sin sak gjenopptatt og at deres sykdom blir vurdert ut fra den nye kunnskapen som er framskaffet gjennom forskningen innen Cabin Air Quality (forskning på forgiftning fra turbinoljer med organofosfater i fly). 

De skadde må undersøkes som gruppe og vurderes som gruppe eksponert for det som på den tiden var ukjent kjemisk eksponering. 

* MS-saken på Statfjord arbeidstakere ble feilaktig gitt diagnosen multippel sklerose (som ikke er yrkessykdom) eller ble uføre uten diagnose, mens helseskadene var forårsaket av de nevrotiske organofosfatene som i turbinolje.

6. Støtte til ISO-arbeidere

SAFE i Equinor registrerer stadig at ISO klubbene må stå i arbeidskamp. Nå sist BIS, som måtte gjennom dagsing for å få gjennom legitime krav. Vi ønsker gjennom denne resolusjonen å vise vår støtte til denne arbeidskampen. Arbeidstakerne i ISO fagene bidrar med viktige tjenester og kompetanse på installasjonene og anleggene i energisektoren. Dette arbeidet og den kunnskapen som ligger i bånn mener vi fortjener uttelling i form av anstendig lønn og rettferdige arbeidsbetingelser.

7. SAFE sokkel støtter særuttalelsene til Halvor Erikstein om pionertiden i kompensasjonsordningen til oljepionerer

SAFE sokkel støtter særuttalelsene til SAFE sitt kommisjonsmedlem Halvor Erikstein om pionertidens varighet og om hvem som må inkluderes i en kompensasjonsordning.

Bildegalleri fra årsmøte